Diller

Ders İçerikleri

 1.Dönem–1. Sınıf Güz Yarıyılı

 ÇEK 101 Temel Hukuk (3+0–3)

Öğrenciye temel hukukun temel kavramlarını tanıtmak. Toplum ve hukuk ile toplumsal düzen kuralları /arasındaki ilişki, hukuk kurallarının özellikleri, hukukun kaynakları ve böylelikle sosyal olgulara çok taraflı sosyolojik bakış açısı ve yaklaşımı oluşturmak.

Ders Kitabı:

Hukuk Başlangıcı,  Necip BİLGE, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

Hukuka Giriş, Rona AYBAY ve Aydın AYBAY, Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, 2009.

Hukuka Giriş,  İ. Yılmaz ARSLAN, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008.

Hukuka Giriş, Kemal GÖZLER, Ekin Yay., Ankara, 2007.

 
 

ÇEK 103 Sosyal Politika  (3+0–3)

Sosyal politikanın doğuşu, gelişimi ve bugünkü durumu analiz edilirken, sosyal politikanın oluşturmada dünyada ve Türkiye’de sendikaların rolü, sosyal politika uygulamaları olan istihdam, işsizlik sorunu, emek-sermaye ilişkileri, gelir dağılımı, sosyal güvenlik, yoksulluk, konut gibi olgular irdelenmektedir.

Ders Kitabı:

Sosyal Politika, Yusuf ALPER ve Aysel TOKAL, Dona Yay., 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

Sosyal Politika, Kenan ÖREN, Pelikan Yay., 2011.

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Abdülkadir ŞENKAL, Alfa Yay., 2011.

Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, Mesut GÜLMEZ, Hakboğlu Yay., 2008.

 

ÇEK 105 Endüstri İlişkileri (2+0–2)

Endüstri ilişkileri; çalışma yaşamındaki örgütlü ve kurumsal ilişkileri içeren bir sistemdir. Bu nedenle ders kapsamında öncelikle endüstri ilişkileri kavramı, endüstri ilişkilerinin aktörleri ve kurumsal yapının tarihi ve işleyişi tanıtılmaktadır. Bunun yanı sıra endüstri ilişkileri sistemini doğrudan etkileyen üretim süreçleri ve kurumsal olmayan çalışma ilişkileri de geniş bir boyutta ele alınmakta ve tartışılmaktadır.

Ders Kitabı:

Endüstri İlişkileri Teorileri, Engin YILDIRIM, Değişim Yay., Sakarya, 1997.

Yardımcı Kitaplar:

Endüstri İlişkileri, Meryem KORAY, Karınca Matbaacılık, İzmir, 1987.

Endüstri İlişkileri, Nusret EKİN, İşletme Fak. Yay. No:208, İstanbul, 1989.         

 

 

 

ÇEK 107 Sosyolojiye Giriş (3+0–3)

Dersin içeriğinde, toplumsal olanı inceleme sürecinde karşımıza çıkan temel kavramlar (sosyal sistem, sosyal yapı, sosyal rol, sosyal statü, sosyal organizasyon, sosyal kurum, sosyal tabakalaşma, sosyal değişme, sosyal çözülme, sosyal bütünleşme; kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik), araştırma yöntemleri, düşünürler yer almaktadır. Ayrıca toplumsal yapının farklı düzeylerinden birkaçı ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Sosyolojik bilginin anlamı, değeri ve açıklayıcı gücü, yaşanan toplumsal koşullar içinde daha iyi kavranabildiğinden, dolayısı ile hem bunları somut olarak örneklemek hem de öğrencilere pratik yararı da olabilecek genel bir çerçeve çizebilmek için küresel toplumun şekillenişi, sorunları ve Türkiye toplumu üzerinde ayrıca durulacaktır.

Ders Kitabı:

                Sosyoloji, Anthony GİDDENS, Çeviri:  Hüseyin ÖZEL ve Cemal GÜZEL, Ayraç Yay., Ankara,2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

Sosyoloji- Başlangıç Okumaları, Anthony GİDDENS, Say Yay., İstanbul, 2009.

  Sosyoloji ve Antropoloji, Marcell MAUSS, Çeviri: Özcan DOĞAN, Doğu Batı Yay., Ankara, 2006.

Toplumbilim, Orhan HANÇERLİOĞLU, Remzi Kitabevi,  İstanbul, 1996.

 

ÇEK 109 Çalışma İngilizcesine Başlangıç-I

 

İKT 101 Mikro İktisat (3+0–3)

Neo-Klasik iktisat teorisi çerçevesinde firma, tüketici ve faktör sahibi davranışları şu başlıklar altında incelenmektedir. Arz ve talep mekanizması, tüketici dengesi, firma dengesi emek ve sermaye piyasalarında dengeler, Neo-klasik iktisadın genel yapısı, piyasa türleri, tam rekabet piyasasında denge, oligopol teorileri.

Ders Kitabı:

Mikro İktisata Giriş, Kemal YILDIRIM, Pelikan Yay., 2011.

Yardımcı Ders Kitapları:

Mikro İktisada Giriş, E Kemal YILDIRIM, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.

İktisada Giriş, Ömer Faruk ÇOLAK, Gazi Kitabevi,  Ankara, 2007.

İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi,  Bursa, 2006.

 

 

 

 

 

TRD 109 Türk Dili -I (2+0–2)

Dilin tarifi ve önemi, dil, kültür ilişkisi, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’ de sesler ve sınıflandırılması, hece bilgisi, Türkçede imla ve noktalama, kök ve ekler, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları.

Ders Kitabı:

Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri -Yazar: Prof. Dr. İbrahim KAVAZ

Yardımcı Kitaplar:

TDK Türkçe Sözlük

TDK Yazım Kılavuzu

YDI İngilizce-I (4+0–4)

MAT 185 Matematik  (3+0–3)

Matematiğin temel kavramları, kümeler, sayılar, eşitsizlikler, üslü köklü çokluklar, özdeşlikler ve denklemler, logaritma, bağıntı-fonksiyon, iktisadi uygulamalar, trigonometrik fonksiyonlar ve karmaşık sayılar, diziler-seriler, fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda süreklilik, süreksizlik, türev, türevin uygulamaları.

Ders Kitabı:

Matematik Analiz ve Uygulamaları, Elimhan MAHMUDOV, Papatya Yay., İstanbul, 2002.

Yardımcı Kitaplar:

Genel Matematik, Ahmet DERNEK, Nobel Yay., Ankara, 2009.

Matematiksel Düşünme, Cemal YILDIRIM,  Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.

İleri Matematik, Murray SPİEGEL, Çeviri: Hilmi HACISALİHOĞLU, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005.

 

 

 2. Dönem–1. Sınıf Bahar Yarıyılı

ÇEK 102 Sosyal Güvenlik Teorisi (2+0–2)

Temel konular: sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenlik düşüncesinin tarihsel gelişimi, sosyal sigortalar ve primsiz rejimler, gelir telafi edici programlar ve aynı yardım programları, sosyal güvenlik ve gelir dağılımı, sosyal güvenliğin ekonomik ve mali boyutları.

Ders Kitabı:

İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Der Notları, Turan YAZGAN, T.D.A.V. Yay., 1992

Yardımcı Kitaplar:

21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik, T.D.A.V. Yay., 1994.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, A. Hakim ÇELİK, Murathan Yay.

ÇEK 104 Sosyal Psikoloji (3+0–3)

Bu ders, temel olarak sosyal psikolojinin temel kavramlarını, çalışma hayatında bireylerin ve grupların davranışlarını incelemeyi amaçlar ve bu yönüyle mikro karakterdedir; diğer bir deyişle daha makro nitelik taşıyan örgütsel davranış dersinden farklı, fakat onunla bağlantılı konuları ele alır. Dersin kapsamında şu konular yer alır: Değerler, normlar, kanaat ve tutumlar, algı, öğrenme motivasyon süreçleri, grup karar süreçleri, grup dinamikleri Sosyal Psikolojik boyutları ile incelenecektir.

Ders Kitabı:

Sosyal Psikoloji.  Sibel A. ARKONAÇ,   Alfa Yay., İstanbul, 2005.

Yardımcı Kitaplar:

Sosyal Psikoloji, John MAİSONNEUVE,  Çeviri: Evin AKTAR, Dost Kitabevi, Ankara, 2005.

Sosyal Psikoloji- Davranış Bilimi, Mehmet SİLAH,  Seçkin Yay.,  İstanbul, 2005.

Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, Ali DÖNMEZ, İmge Yay.,  Ankara, 1998.

 

ÇEK 106 Çalışma Ekonomisi  (3+0–3)

Bu ders insanın ekonomik yaşamdaki fonksiyonlarını, özellikle "Emek Arzı" açısından ele alan bir derstir. İşgücü piyasaları, işgücünün hareketliliği, emek arzı, nüfus sorunları, mesleki eğitim, işgücünün yapısı, istihdamın yapısı, işsizlik, ücretler, ücret sistemleri ve verimlilik gibi temel sosyal politika konuları, belirtilen konularda Türkiye'nin durumu, diğer ülkelerle karşılaştırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

        Çalışma Ekonomisi, Sabahattin ZAİM, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1986.

 

Yardımcı Kitaplar:

Çalışma Ekonomisi, M. Kemal BİÇERLİ, Beta Yay., 2012.

Çalışma Ekonomisi Teorisi, Özay MEHMET ve Cem KILIÇ, Gazi Kitapevi, 2009.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Taner AKÇACI, Arın Yay., 2007.      

ÇEK 109 Çalışma İngilizcesine Başlangıç-II

 

İKT 102 Makro İktisat (3+0–3)

Gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri ve ana sorunları, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sanayileşme sorunu, milli gelir, klasik istihdam kuramı, Keynesyen iktisadın işleyişi, enflasyon.

Ders Kitabı:

Makro İktisat, Stanley FİSCHER ve David BEGG, Çeviri: Vildan SERİN, Alkım Yayınları, İstanbul,

2001.

Yardımcı Kitaplar:

Makro Ekonomi, Tevfik PEKİN, İzmir, 1988.

İktisat Politikası, Keith CUTHBERTSON, Çeviri: Nazım ENGİN, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 2000.

İktisat, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.

İŞL 104 İstatistik (3+0–3)

İstatistiğe giriş; istatistik araştırmalarda aşamalar; Frekans dağılımları; Ortalama ve dağılma ölçüleri; Temel olasılık teorisi; Düzeltilmiş olasılık ve Bayes teoremi; Olasılık dağılımları; Örnekleme ve örnekleme dağılımları; Tahmin teorisi.

Ders Kitabı:

İstatistik Temel Bilgiler, Yöntemler ve Uygulamalar, Nazan ÇAĞLAR ve Durmuş DÜNDAR, Der Yay., İstanbul, 2008.

Yardımcı Kitaplar:

Uygulamalı İstatistik, Özer SERPER, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2010.

Betimsel İstatistik, Necmi GÜRSAKAL, Dora Yay., Bursa, 2008.

 

KAM 110 Anayasa Hukuku (3+0–3)

Anayasa ve devlet, demokrasi ve öğeleri: milli egemenlik, güçler ayrılığı, seçimler, temel hak ve özgürlükler, siyasal rejimler: parlamenter, başkanlık ve yarı başkanlık rejimler, Türkiye'de anayasacılık hareketleri: Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Cumhuriyet Dönemi Anayasaları ve Genel Nitelikleri (1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları) 1982 Anayasasına Göre T.C. Devleti: T.C. Devletinin temel nitelikleri, yasama, yürütme ve yargı organları.

 

Ders Kitabı:

Anayasa Hukuku, Şeref GÖZÜBÜYÜK,  Turhan Kitabevi,  Ankara, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

Türk Anayasa Hukuku, Ergun ÖZBUDUN,  Yetkin Yay., Ankara,  2006.

Anayasal Demokrasi, Mustafa ERDOĞAN, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.

Devlet ve Demokrasi Anayasa Hukukuna Giriş, Server TANILLI, Adam Yay., İstanbul, 2000.

 

TRD 110 Türk Dili-II (2+0–2)

İmla ve noktalamalar, düşünce yolları, kompozisyon ve çeşitleri, anlatım bozuklukları, Türkçe cümle mekanizmaları ve çeşitleri, kelime özellikleri ve kelime grupları, yerli ve yabancı edebi metinler, sözlü anlatım çalışmaları.

YDİ 102 İngilizce-II (4+0–4)

Öğrenciler çeşitli konularda okuma parçaları okuyacaktır. Hedeflenen amaçlar, metinler, başlıklar ve resimler arası ilişkiler kurabilme, ana fikir arama, kelime, cümle, paragraf ve metin tarama yeteneklerinin kazandırılmasıdır.